ARTIKEL 1 - ALGEMENE PRINCIPES

1.1 Dit Charter is bindend voor Helioscreen Projects NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Dijkstraat 26, 9160 Lokeren. Helioscreen Projects NV is geregistreerd onder het nummer 0413.567.616 en beheert een website via helioscreen-projects.be (hierna de "site").

1. 2 Alle door ons verzamelde persoonsgegevens (hierna de "gegevens") worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, met name Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming, "GDPR"), Richtlijn 2002/58/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG, en de wet van 13 juni 2005, bekend als de "Wet elektronische communicatie", zoals gewijzigd bij de wet van 10 juli 2012.

1.3 Dit beleid ("Beleid") beschrijft hoe wij de door ons verzamelde persoonsgegevens beheren.

ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED

2.1 Het beleid vermeldt de maatregelen die worden toegepast in het kader van de exploitatie en het beheer van uw gegevens bij het gebruik van de site, alsmede uw rechten als gebruiker.

2.2 Het beleid is van toepassing op alle diensten aangeboden door Helioscreen Projects NV via de website.

ARTIKEL 3: GEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERZAMELD

3.1 Wanneer u deze site bezoekt, kunnen wij uw gegevens op verschillende manieren verzamelen:

3.1.1 Door gebruikers verstrekte gegevens.

Wij bewaren de gegevens die u op de site verstrekt om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

3.1.2 Informatie verzameld met behulp van technologische hulpmiddelen..

Wanneer u op deze site surft, kunnen onze computersystemen passieve gegevens verzamelen, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres of browsertype. Wij gebruiken ook cookies om informatie te verzamelen over de datum en het tijdstip van uw bezoek of de delen van de site die u hebt bezocht.

3.2 Door onze site te bezoeken of uw gegevens te verstrekken, stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw gegevens zoals beschreven in dit beleid.

3.3 U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door contact op te nemen met Helioscreen Projects NV: Dijkstraat 26, 9160 Lokeren of per e-mail: sales@helioscreen.be

ARTIKEL 4: DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

4.1 De gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt voor de verwerking en de follow-up van uw verzoeken en diensten. De gegevens worden ook gebruikt om onze diensten te verbeteren door ons te informeren over uw interesses in de functionaliteit, prestaties en ondersteuning van onze diensten.

4.2 Tenzij u daar formeel om verzoekt, zullen wij deze gegevens niet gebruiken om u onze nieuwsbrieven, commerciële of promotionele aanbiedingen toe te sturen.

4.3 Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken om onderzoek te verrichten ter verbetering van onze diensten.

4.4 Wij kunnen uw gegevens bekendmaken indien dit nodig is om (a) de toepasselijke wetgeving na te leven of een gerechtelijk bevel of dagvaarding uit te voeren, of (b) onze rechten of die van de gebruikers van de site te beschermen en te verdedigen.

4.5 Behalve zoals beschreven in dit onderdeel, staan wij niet toe dat gegevens worden verkocht of overgedragen aan derden zonder uw toestemming.

ARTIKEL 5: RECHT VAN BEZWAAR

5.1 Als u zich wilt afmelden voor onze nieuwsbrieven, kunt u gebruikmaken van uw recht om bezwaar te maken door te klikken op de afmeldlink onderaan elk van onze nieuwsbrieven.

ARTIKEL 6: RECHT VAN TOEGANG, RECTIFICATIE, UITWISSING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING

6.1 U hebt het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van uw gegevens overeenkomstig de artikelen 15, 16, 17 en 18 van de GDPR.

6.2. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar de hoofdzetel van Helioscreen Projects NV of per e-mail naar: sales@helioscreen.be .

6.3 Alvorens op een verzoek in te gaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren.

ARTIKEL 7: RECHT VAN OVERDRAAGBAARHEID

7.1. U hebt ook het recht om de gegevens over u die u aan Helioscreen Projects hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van dergelijke gegevens wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde middelen.

ARTIKEL 8: COOKIES

8.1 Cookies zijn gegevens die door uw browser naar uw terminal worden gestuurd wanneer u de site bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten. Cookies vergemakkelijken de toegang tot en het navigeren op de site en verhogen de snelheid en doeltreffendheid van het gebruik ervan. Ze kunnen ook worden gebruikt om de site aan uw persoonlijke voorkeuren aan te passen. Cookies kunnen ook worden gebruikt om het gebruik van de site te analyseren.

8.2. Helioscreen Projects NV informeert u over de soorten cookies die op de website worden gebruikt:

Cookies Analytics (Google Analytics, Facebook);

Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, verzamelen deze cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie en aangezien zij uitsluitend zijn ingesteld voor hun technische functionaliteit, is geen uitdrukkelijke toestemming van de abonnee vereist.

8.3. Overeenkomstig de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie is uw toestemming niet vereist wanneer het plaatsen van een cookie uitsluitend dient om communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken of strikt noodzakelijk is voor het verstrekken van een onlinedienst op uw uitdrukkelijk verzoek (sessiecookies).

8.4. U kunt de installatie van technische cookies weigeren door de procedures te volgen die specifiek zijn voor uw browsersoftware.

8.5. Helioscreen Projects NV informeert u dat het deactiveren van cookies de optimale navigatie en functionaliteit van de site kan belemmeren.

8.6. U hebt altijd de mogelijkheid om aanvaarde cookies te verwijderen. Indien u cookies wenst te verwijderen, zullen de door deze cookies gecontroleerde instellingen of voorkeuren eveneens worden verwijderd.

ARTIKEL 9: VEILIGHEID

Om de bescherming van de verzamelde gegevens te waarborgen, hebben wij een programma ingevoerd om de in deze systemen opgeslagen informatie te beveiligen. Bovendien zijn onze computersystemen voorzien van gegevensversleuteling en softwarebescherming.

ARTIKEL 10: RECHT VAN KLACHT

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens inbreuk maakt op de GDPR.

Gegevensbeschermingsautoriteit • Persstraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32(0)2 274 48 00 • Fax : +32(0)2 274 48 35

Email : contact@apd-gba.be